חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך י"ט סיון תש"ע
שאלה:
בגל החום האחרון חיפשתי דרך לעשות על עצמי מעט רוח, מצאתי לידי כריכה של חומש שנקרעה ממנו, ולא היו עליה שום פסוקים או דברי תורה, האם מותר להשתמש בכריכה של ספר קודש שנקרעה ממנו, לסוג שימוש כזה?
תשובה:
שלום רב,
בנוגע לשימוש בכריכה של ספרי קודש שבלתה מן הספר, ואינה משמשת כעת את ספרי הקודש, יש להבחין בסוגי הקדושה השונים על פי ההלכה, ולראות לפי דרגות הקדושה, אלו סוגי שימוש מותרים ואסורים בכל מקרה.
סוגי הקדושה השונים מתחלקים לשישה סוגים:
א. קדושה: דברים הקדושים מחמת עצמם כגון ס"ת תפילין מזוזות וספרי קודש (למרות שיש הבדל ברמת הקדושה בינהם) כולם צריכים גניזה ברמה כזו או אחרת וקדושתם חלה עליהם אפילו אם עדין לא השתמשו בהם לקדושה (בלשון הפוסקים 'הזמנה מילתא').
ב. תשמיש קדושה: דבר המשמש תשמישי קדושה, כגון מעיל של ס"ת, רימונים של ספר תורה, ארון קודש, נרתיק המזוזה קופסאות התפילין, וגם הנידון של שאלתינו כריכות ספרי הקודש, בכל הקדושה פחותה והזמנה איה מועילה בהם, ןלכן אין הקדושה חלה בהם עד שישתמשו בהם לקדושה, אך אין להשתמש בהם שימושי חול אפילו אם בלו אלא אם כן התנו לפני השימוש הראשון (וכגון מה שמתנים כשקונים את הבמה לס"ת שנוכל להשען עליה וכדומה אף שלא בשעת קריאת התורה). העולה מזה כי יש איסור לנפנף בכריכת ספר קודש על מנת להקל מעומס החום, ואפילו אם בלה כבר.וצריך לגונזם אך לא בקדושה חמורה כמו ס"ת.
ג. תשמישי תשמישים: מה שמשמש את מה שמשמש את הקדושה, כגון פרוכת ארון הקודש שהיא משמשת את הארון שהוא המשמש את הספרים, בתשמיש דתשמיש אין קדושה, אך ראוי להמנע מלנהוג בהם תשמיש של בזיון, אחר שבלו מותר לזורקן, אך ראוי לזורקה באופן מכובד.
שלושת הדרגות הנוספות הם בחפצים שאין בהם קדושת התורה, אך הם משמשים למצוה כמו ציצית ארבעת המינים וכדומה, וגם בהם החלוקה היא: מצוה, תשמיש של מצוה ותשמיש דתשמיש (אך כעת לא נרחיב את הדיבור על דיניהם השונים).
לסיכום: אין להשתמש בכריכת ספר קודש לניפנוף מפני החום.
חזרה לשו"ת