חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך כ"ג שבט תשע"ב
שאלה:
לפי התחזית צפוי לרדת שלג בשבת הקרובה, האם יש הלכות מיוחדות הנוגעות לשבת שיורד בה שלג
תשובה:
ירידת שלג בשבת מעוררת כמה שאלות הלכתיות מעניינות:
א. השלג אינו מוקצה (שמירת שבת כהלכתה טז מה)
ב. מותר לנער שלג מהבגדים, אך יש לנער בנחת ולא בחוזקה (ביאור הלכה שב א).
ג. בגד שנרטב משלג או מגשם אין לתלות אותו במקום שרגילים לתלות בגדים לייבוש, אך יכול לתלות אותו על קולב או על גבי כסא, במקום שרגיל לתלות בגדים שלא לשם ייבוש. ובכל מקרה אין לקרב בגד רטוב למקור חום (כגון תנור) אם היד סולדת בו (ויש להזהר בזה אף אם הוא לבוש בבגדים רטובים שלא יתקרב סמוך מאוד לתנור). (שולחן ערוך שא מה-מו).
ד. אין להכין כדורי שלג או בובות שלג בשבת (שמירת שבת כהלכתה טז מה) אמנם יש מקילים אך אין להקל, וילד קטן אפשר שלא צריך למחות בו.
ה. במקום שיש חשש של החלקה וסכנה יש מקום להתיר לפנות שלג בשבת באיסור דרבנן ולא באיסור דאורייתא. ויש בזה כמה פרטים איפה יש איסור תורה ואיפה לא.
ו. מותר לדרוך על השלג בשבת (שולחן ערוך שכ יג) ואפילו אם צורות או אותיות החקוקות על סוליות הנעלים ניכרות אחר כך בשלג, מותר.
חזרה לשו"ת