חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך ד' חשון תשע"ב
שאלה:
האם נשים חייבות במאה ברכות בכל יום?
תשובה:
חכמים אמרו שבתקופת דוד המלך הייתה מגיפה, רח"ל, והיו מתים בכל יום מאה אנשים מישראל, ודוד המלך חזר והתקין שחייב כל אדם לברך בכל יום מאה ברכות. חיוב זה נפסק להלכה בשו"ע.
האם נשים חייבות במאה ברכות, חלק מהפוסקים (הרב וואזנר ועוד) דייקו מהאופן שבו מנו הפוסקים את מניין הברכות שנשים פטורות מחיוב מאה ברכות, שהרי בכלל הברכות שמנו הפוסקים נכללות ברכות על ציצית ותפילין שנשים לא מברכות. אמנם לעומת זאת יש מהפוסקים (הרב עובדיה יוסף, הרב אליישיב ועוד) שכתבו שנשים חייבות במאה ברכות, ואת הברכות שחסרות להם בסדר היום (כציצית ותפילין) ישלימו באופנים אחרים, והוסיפו שגם נשים זקוקות להגנה ושמירה ממגיפות.
למעשה נראה לי שאישה שאינה מקפידה על כל התפילות במהלך היום, ונוהגת להתפלל רק תפילה אחת, אין לה כל אפשרות להשלים את החסרון של התפילות, שהרי מי שלא התפללה תפילת מנחה וערבית והנחת תפילין וציצית, חסרות לה למעלה מארבעים ברכות, ולא שמענו שנשים נהגו להתאמץ להשלים כמות רבה כל כך של ברכות, וכך נראה מנהג רוב הנשים שלא נוהגות להתפלל ג' תפילות ביום.
אך אישה שממילא נוהגת להתפלל את כל תפילות היום, וא"כ ממילא היא מגיעה למאה ברכות או קרוב לכך, וכל שעליה לעשות הוא רק לבדוק שאכן הצליחה להשלים את מניין הברכות, ובמקום הצורך להשלים מעט, בכזה מקרה בודאי שראוי לעשות מאמץ קטן לעקוב אחר כמות הברכות, ולהשלים בברכות שונות, כגון ברכות הנהנין ברכות הריח וברכת אשר יצר. בייחוד יש צורך להקפיד על כך בשבתות וחגים בהם מצד סדר התפילה חסרות לכל אחד ברכות.
הסבו את תשומת ליבי שישנה דרך נוספת שנשים יכולות להשלים את חיוב מאה ברכות, והוא עצה שיעצו חלק מהפוסקים, שניתן להשלים את המאה ברכות בעזרת תשבחות לקב"ה, אף שאינם בשם ומלכות. אמנם כמדומני שאף עיצה זו לא נהגו הנשים להקפיד עליה, וא"כ הרוצה להדר תוכל להעזר בעיצה זו, אך עיקר המנהג הוא שאינם מקפידות אף על כך.
חזרה לשו"ת