חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך ד' חשון תשע"ב
שאלה:
הרב הזכיר בשיעור האחרון שלאחר התפילה הציבור כולו אומר ויכולו כעדות על מעשה בראשית. מה הדין לגבי מי שעדיין לא סייםתפילת עמידה, והחזן כבר התחיל ויכולו. האם נשים חייבות גם כן באמירת ויכולו עם הציבור?
תשובה:
א. באמירת ויכולו אנו מעידים על בריאת העולם, וחכמים אמרו שבאמירת ויכולו אנו נעשים שותפים במעשה בראשית. בכדי להעיד כתבו הפוסקים שעדות זו צריכה להאמר על ידי כל הקהל יחדיו. והמשנה ברורה חידש שמי שלא הספיק לומר עם הציבור עכ"פ יאמר אותה יחד עם אדם נוסף כדי שתהיה עדות בשנים.
ב. בביאור הלכה כתב בשם ה'פרי מגדים' שבשל חשיבות העניין לומר בציבור, מי שמתפלל בלחש ימהר תפילתו כדי שיוכל לומר ויכולו עם הציבור. אמנם החזו"א חולק על כך וסובר שלא ימהר לסיים תפילתו בשביל אמירת ויכולו עם הציבור. ולמעשה מנהג הרבה אנשים שלא למהר בתפילת לחש, אלא לאחר סיום התפילה אומרים עם אדם נוסף ויכולו.
ג. הפוסקים נחלקו האם נשים צריכות גם לומר ויכולו, דעת הכף החיים שגם נשים צריכות לומר ויכולו, אך דעת פוסקים אחרים שנשים לא חייבות לומר ויכולו, וכך פסק השמירת שבת כהלכתה. ולכן למעשה, אין חיוב על האשה להזדרז בתפילתה על מנת להספיק לומר ויכולו עם הציבור, ואם רוצה לצאת ידי חובת דעת כף החיים, יכולה לומר ויכולו בלחש יחד עם המקדש, אך מעיקר הדין נראה שאין חיוב בזה, וכך נראה לי שמנהג הרבה נשים שלא להקפיד לומר ויכולו עם הציבור.

חזרה לשו"ת