חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך א' אייר תשע"א
שאלה:
מה מותר ומה אסור לעשות בספירת העמר?
תשובה:
רשמית הדינים בקצרה:
א. אין מתחתנים (אבל מותר להתארס).
ב. אין להסתפר.
ג. יש להזהר שלא לעשות ריקודים ומחולות (זהו לשון המשנה ברורה, היינו לא כתוב שאסור אלא שיש להזהר, ורק לגבי ריקודים ומחולות אבל שירה בפה ואפילו שמעית שיר ברדיו מותרת מעיקר הדין בספירת העומר, אלא שהרבה נהגו להזהר בזה).
ד.ראוי לא להרבות בשמחה, ולכן יש שנהגו שלא לברך שהחיינו בספירת העומר, מכל מקום מי שנזדמן לו עניין שצריך לברך עליו שהחיינו יברך (משנה ברורה).

כל הדינים הללו נוהגים בגלל אבלות על מות תלמידי רבי עקיבא, ונוהגים מתחילת הספירה עד לג בעומר או מרח אייר עד שבועות לפי המנהגים השונים.

ה.יש מנהג נוסף המופיע בשו"ע שנהגו הנשים להמנע מעשיית מלאכה אחרי השקיעה, אמנם בהרבה מקומות לא נהגו הנשים ולא האנשים להמנע ממלאכה בלילות הספירה
חזרה לשו"ת