חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך ד' תמוז תש"ע
שאלה:
האם יש בעיה של הכנה מקודש לחול בשבת בהעברת הסימניה בתהילים ליום הבא או בהעברת הסימניה בספר לימוד יומי? והאם יש בעיה להעביר את הסימניה בחומש, לפרשה של שבת הבאה?
תשובה:
בשולחן ערוך (סימן שמ סע' ה) דנו הפוסקים האם מותר לסמן בספר סימון בעזרת הציפורן בכדי לעשות סימן לזיכרון [שם דנו לגבי גדרי איסור כתיבה בשבת, וחילקו בין סוגי הסימנים הניירות והקלפים], מ"מ מובן לכל הדעות שאם מדובר בסימן שאין בו כתיבה (לדוגמא קיפול פינת הדף או הנחת סימניה) הדבר מותר ואין בו איסור הכנה משבת לחול.
בטעם הדבר שאין בזה הכנה כתב הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל כי כל דבר שאדם עושה ללא צורך לתת את הדעת עליו, כמו החזרת אוכל למקרר אחרי האכילה או החזרת ספר לארון אחרי הקריאה, אינו בכלל הכנה. וכך פסק את דבריו בשמירת שבת פרק כח סעיף פא.
אמנם הגדרת הדבר צריכה עדינות ועיון, שהרי אין הכוונה מלאכה שאין בה אלא מעט טורח שהרי הכנה אסורה בדברים שאין בהם כלל טורח ואפילו יכולה להיות הכנה בדיבור בלבד.
לכן נראה לי שבודאי העברת הסימניה בסיום הקריאה אינה הכנה משבת לחול או לשבת הבאה, כיוון שזו פעולה שרגילים לעשותה מיד בסיום הקריאה בדרך קבע וללא מחשבה מיוחדת שהוא נעשה לצורך ההמשך. [אמנם אם קראת את התהילים בבית הכנסת, ואח"כ בבית תרצי להעביר את הסימניה מספר התהילים שבבית, נראה לי שיש בזה שאלה של הכנה, ורק אם קיים חשש שתשכחי לאן הגעת מותר לעשות כן בספרי קודש, וכדאי לחזור ולקרוא שוב את המזמור האחרון ואז להעביר את הסימניה בגמר הקריאה].

חזרה לשו"ת