חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך א' תמוז תש"ע
שאלה:
האם מותר להקפיא מים בשבת כדי שיהיה קרח למהלך השבת או כדי שהמים יהיו מאוד קרים, וכן האם מותר להפשיר קרח בשבת כדי לשתות?
תשובה:
בשאלה זו הצד הברור יותר הוא כל מה שנוגע להפשרת קרח, שכן הדיונים על הפשרת הקרח, הם דיונים עתיקים עוד מימי המשנה, אך הכנת קרח בצורה מלאכותית היא שאלה חדשה הנידונת רק בתקופה האחרונה.
הפשרת קרח: המשנה כותבת וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך (סימן ש"כ סע' ט) שאין לרסק את הקרח בידים על מנת להפשירו. טעמי האיסור הם או מפני שנראה כאילו הוא מוליד את המים הללו ו'דמי למלאכה', או גזירה כיוון שזה דומה למשקים הנסחטים מפירות שהם אסורים בשבת.
אך מותר לתת קרח בתוך כוס עם משקים, ואף להניח את הקרח שיזובו ממנו המים בעצמם.
מים שיצאו מקוביות קרח לדעת מרן השו"ע (וכך מנהג הספרדים) אין בהם איסור נולד ומותר לשתותם בשבת. לדעת הרמ"א (וכך מנהג האשכנזים) במים שמופשרים יש איסור נולד, אא"כ הקרח הפשיר ישר לתוך המשקים שבכוס ולא היה ניכר בפני עצמו, ובשעת הצורך גם הרמ"א מיקל באיסור נולד.
לסיכום: לדעת כולם אסור להפשיר ביד. קרח שהופשר לתוך כוס משקה מותר לדעת כולם, מים שהופשרו מקרח לדעת הספרדים המים מותרים, ולדעת האשכנזים המים מותרים רק בשעת הצורך.
הקפאת מים: בדור האחרון נחלקו הפוסקים האם מותר להקפיא מים במקפיא. אחד מחשובי הפוסקים בירושלים הרב וידנפלד זצ"ל, הרב מצ'עבין, אסר להכין קוביות קרח בשבת ולדעתו אף לפי הספרדים אסור להכין קוביות קרח. אך רוב הפוסקים חלקו עליו וכתבו שכל הבעיה היא רק משום נולד, ולפי זה לספרדים מותר להקפיא ולאשכנזים רק בשעת הצורך. לכולי עלמא מותר להכניס משקה למקפיא על מנת לקררו, ואין לאסור מחשש שמא ישכח אותו והוא יקפא.

חזרה לשו"ת